دستاوردهای موسم رحمت و مغفرت چاپ

لیالی با عظمت قدر پشت سر گذاشته شد. شبهای عظیمی که شب های بیداری است. لیل، همین دنیاست و وقتی لیلةالقدر مفهوم می یابد که همین دنیا با تمام پستی ها، قدر و ارزش پیدا کند؛ لذا این دنیا زمانی ارزش و قدر می یابد که احیا داشته شود. به عبارت دیگر حیاتِ طیّبه ی انسانی، نیاز به بیداری و زنده شدن دارد. اگر شب احیا داشته شود، یعنی لیل دنیا زنده شده، حیات آدمیت بیدار شده و دنیا قدر پیدا کرده است. ما به فلک بوده ایم   یار ملک بوده ایم   باز همان جا رویم  جمله که آن شهر ماست...